Ordenanzas Metropolitanas de Edificaciones

Volver
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 4t. Execució de les obres o instal·lacions
  Artículo
  Article 46 - Documentació en el lloc de l'obra o instal·lació

Article 46 - Documentació en el lloc de l'obra o instal·lació


En el lloc de tota obra o instal·lació s'haurà de tenir a disposició de la inspecció municipal o metropolitana:

a. el document acreditatiu de la concessió de la llicència, o la fotocòpia
b. un exemplar del projecte aprovat, amb la signatura del facultatiu municipal i el segell de la Corporació; o una còpia autenticada amb la signatura del cap del servei tècnic municipal corresponent a la fotocòpia
c. el document acreditatiu d'haver estat comunicada a l'Ajuntament l'efectivitat de la direcció facultativa de les obres i, si és el cas, el que acredita el nomenament del tècnic al qual es refereix l'article 42
d. còpia del plànol entregat a l'interessat, si és el cas, acreditant l'assenyalament d'alineacions i rasants efectuades.