Ordenanzas Metropolitanas de Edificaciones

Volver
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 4t. Execució de les obres o instal·lacions
  Artículo
  Article 45 - Modificacions del projecte

Article 45 - Modificacions del projecte


1. Si durant el transcurs d'una obra fos necessari o convenient introduir alguna variació en el projecte, es distingirà si les modificacions són substancials o si es tracta de variacions de detall o derivades de necessitats estructurals o de les condicions mecàniques del terreny dels fonaments, sense que introduint-les es desvirtuïn les característiques principals de la llicència concedida o se'n modifiqui l'ús o el destí projectat.

2. En el cas que es tractés de modificacions substancials, s'haurà de sol·licitar prèviament l'oportuna llicència, de la mateixa manera i amb els mateixos requisits que si es tractés d'iniciar-la, però no caldrà que s'acompanyin els documents d'informació urbanística i d'assenyalament d'alineacions i rasants.

3. Si, segons el parer de la direcció facultativa de l'obra, es tractés de variacions de detall, podran continuar-se els treballs sota la responsabilitat del titular de la llicència, el qual haurà de presentar els documents gràfics i escrits necessaris per poder determinar la naturalesa i la importància de les variacions, la seva justificació i la seva adequació a la normativa urbanística. Es farà constar en el corresponent llibre d'ordres de l'obra, tant l'existència d'aquesta documentació com la realització de la variació introduïda.

4. En el supòsit al qual es refereix el paràgraf anterior, el servei tècnic municipal podrà autoritzar provisionalment la continuació de les obres i l'execució de totes o de part de les modificacions proposades, assenyalant el termini màxim dins del qual els interessats hauran d'acreditar el fet d'haver sol·licitat la llicència en forma reglamentària. D'aquesta autorització provisional es donarà constància a l'interessat mitjançant el lliurament a aquest d'un exemplar de la documentació presentada, en què, en cap cas, no es permetran correccions ni esmenes, amb la conformitat, el segell i la signatura de la direcció del servei tècnic competent i, així mateix, es farà constar en el corresponent llibre d'ordres de l'obra. Aquesta autorització provisional no condicionarà, de cap manera, la concessió ulterior de la llicència sol·licitada en la forma reglamentària.
L'interessat ho haurà de reconèixer així explícitament en acceptar l'autorització provisional concedida i s'haurà de comprometre, al mateix temps, a adaptar l'obra, si és el cas, a les condicions que es fixin a la llicència que es concedeixi, si fossin diferents de les que s'haguessin autoritzat provisionalment.

5. Si les variacions projectades, en cas d'haver figurat en el primitiu projecte, no haguessin donat lloc a liquidació superior a l'efectuada en l'expedient d'atorgament de llicència, no es meritaran noves taxes; en qualsevol altre cas, es liquidarà la diferència de més que en resulti.

6. Amb la sol·licitud de llicència d'ocupació s'haurà de presentar la documentació corresponent a les variacions de detall introduïdes, i en atorgar-se la llicència s'autoritzaran les variacions, si revestissin aquest caràcter, o es resoldrà el que correspongui sobre la seva legalització, amb la presentació prèvia, en aquest segon cas, d'un nou projecte i sense perjudici de la sanció procedent per les responsabilitats en què s'hagués incorregut.

7. Qualsevol modificació substancial o de detall que es dugués a terme sense haver obtingut la llicència o sense haver acomplert el que disposa aquest article, es considerarà com a obra nova o de reforma, segons el que sigui procedent en cada cas, efectuada sense llicència, i, sense perjudici de les responsabilitats i sancions a què hi hagués lloc, es meritaran taxes, amb els recàrrecs que hi siguin d'aplicació.