Ordenanzas Metropolitanas de Edificaciones

Volver
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 4t. Execució de les obres o instal·lacions
  Artículo
  Article 41 - Prescripcions observables en l'execució de les obres

Article 41 - Prescripcions observables en l'execució de les obres


Durant l'execució de les obres s'hauran de complir les prescripcions següents:

a. construir el gual corresponent, de conformitat amb el que s'hagi disposat, si és el cas, a l'ordenança corresponent, quan l'obra exigeixi el pas de camions per la vorera
b. conservar, sempre que sigui possible, el gual o guals existents així com la vorera corresponent a la finca
c. mantenir en estat de bona conservació la tanca o els altres elements de precaució
d. observar les normes establertes sobre l'horari de càrrega i descàrrega, neteja, obertura i reblert de rases, retirada de runes i materials de la via pública i la resta de disposicions aplicables de policia.