Ordenanzas Metropolitanas de Edificaciones

Volver
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 4t. Execució de les obres o instal·lacions
  Artículo
  Article 40 - Règim aplicable a l'execució d'obres i instal·lacions

Article 40 - Règim aplicable a l'execució d'obres i instal·lacions


1. Tota obra o instal·lació haurà d'executar-se d'acord amb el contingut implícit i explícit i les condicions especials de la llicència atorgada a aquest efecte, amb estricta subjecció a les disposicions de les normes urbanístiques i ordenances, sota la direcció facultativa de persona legalment autoritzada i amb la intervenció obligatòria d'aparelladors o arquitectes tècnics, de conformitat amb el que preveuen les disposicions que regulen les facultats i les competències d'aquests professionals.

2. Les obres de reforma, addició o ampliació s'hauran de fer de manera que no impedeixin la normal utilització de l'edifici, o, si és el cas, la pertorbin en la menor mesura possible.