Ordenanza Metropolitana de Rehabilitación

Volver
 • Títol
  Títol V. Les llicències i la documentació tècnica
  Capítol
  Capítol 1r.
  Artículo
  Article 32

Article 32


1. Les actuacions de grau baix, subjectes a prèvia llicència municipal d'obres, incorporan a la documentació necessària per conèixer la naturalesa de les obres o instal·lacions sol·licitades, l'acceptació de la direcció d'obres per part del facultatiu competent, visada pel col·legi professio­nal respectiu.