Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 3r. Règim dels usos
  Secció
  Secció 5a. Reglamentació detallada dels usos al sòl urbà
  Artículo
  Article 313 - Zona de renovació urbana

Article 313 - Zona de renovació urbana


A la zona de renovació urbana rehabilitació s'admetran els usos següents:

1r. Habitatge. S'admet. Serà obligatori l'habitatge unifami­liar als sectors desenvolupats, actualment, amb aquest tipus d'habitatge i als terrenys amb pendents superiors al 20 per 100.
2n. Residencial. S'admet.
3r. Comercial. S'admet a les plantes baixes d'edificis d'habitatge plurifamiliar. A les àrees d'habitatge unifami­liar s'admeten locals independents fins a 250 m2. quadrats, destinats a comerços i serveis quotidians.
Als Plans Especials podran preveure's centres comercials en edificis independents en les àrees d'habitatge plurifamiliar.
4t. Oficines. S'admet. Això no obstant, a les àrees d'habitatge unifamiliar no podrà destinar‑se a aquest ús més del 25 per 100 de la superfície de sostre edificable a cada parcel·la.
5è. Religiós i cultural. S'admet.
6è. Sanitari. S'admet el de dispensaris, consultoris i ambulatoris i el de clíniques, sanatoris i anàlegs fins a una capacitat màxima de 50 llits en parcel·la fins a 2.000 m2. S'admet sense límit de capacitat en parcel·les més grans.
7è. Recreatiu. A àrees d'habitatge plurifamiliar s'admeten instal·lacions fins a 2.500 m2 de superfície per establiment i sales amb una cabuda de 250 places com a màxim.
A les àrees d'habitatge unifamiliar s'admeten instal·lacions en parcel·les fins a 1.600 m2 i sales amb una cabuda que no passi de 100 places.
Podran autoritzar‑se instal·lacions i sales de superfície o cabuda majors en una parcel·la de més de quatre hectàrees, sempre que es resolguin els problemes de trànsit i de separació de les àrees d'habitatge.
8è. Esportiu. S'admet.
9è. Industrial. A les àrees d'habitatge unifamiliar només s'admeten les indústries de categoria primera en situació 1‑a, 1‑b, 2‑a, 2‑b y 2‑c. A les àrees d'habitatge plurifamiliar només s'admeten les indústries de categoria primera en qualsevol situació i les de la categoria segona en situacions 2‑a, 2‑b i 2‑c.

 • Modificació del Pla General Metropolità en ordre a la implantació de benzineres en el municipi, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès.

  Municipio
  Sant Cugat del Vallès

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el 30 de setembre de 2008. (DOGC núm. 5245 de 28/10/2008).

  MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ EN ORDRE A LA IMPLANTACIÓ DE BENZINERES EN EL MUNICIPI DE SANT CUGAT DE VALLÈS.

  Normes urbanístiques

  Art. 1. Àmbit d'aplicació.

  L'àmbit d'aplicació d'aquesta modificació puntual és tot el municipi de Sant Cugat del Vallès. En aquells sectors de planejament derivat on s'hagi establert el règim d'usos per alguna zona no recollida en aquestes Normes, serà igualment d'aplicació el que disposi el punt quart de l'article 280 de les NN.UU. una vegada aprovada la present modificació.

  Art. 2. Regulació de l'ús industrial en allò relatiu a les estacions de subministrament de carburants.

  Es modifica el contingut dels articles 280, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312 i 313 de les NN.UU. del PGM, que queden redactats en la següent forma:

  Art. 313. Zona de renovació urbana.

  A la zona de renovació urbana rehabilitació s'admetran els usos següents:

  1r. Habitatge. S'admet. Serà obligatori l'habitatge unifamiliar als sectors desenvolupats, actualment, amb aquest tipus d'habitatge i als terrenys amb pendents superiors al 20 per 100.
  2n. Residencial. S'admet.
  3r. Comercial. S'admet a les plantes baixes d'edificis d'habitatge plurifamiliar. A les àrees d'habitatge unifamiliar s'admeten locals independents fins a 250 m². quadrats, destinats a comerços i serveis quotidians.
  Als Plans Especials podran preveure's centres comercials en edificis independents en les àrees d'habitatge plurifamiliar.
  4t. Oficines. S'admet. Això no obstant, a les àrees d'habitatge unifamiliar no podrà destinar-se a aquest ús més del 25 per 100 de la superfície de sostre edificable a cada parcel·la.
  5è. Religiós i cultural. S'admet.
  6è. Sanitari. S'admet el de dispensaris, consultoris i ambulatoris i el de clíniques, sanatoris i anàlegs fins a una capacitat màxima de 50 llits en parcel·la fins a 2.000 m². S'admet sense límit de capacitat en parcel·les més grans.
  7è. Recreatiu. A àrees d'habitatge plurifamiliar s'admeten instal·lacions fins a 2.500 m² de superfície per establiment i sales amb una cabuda de 250 places com a màxim. A les àrees d'habitatge unifamiliar s'admeten instal·lacions en parcel·les fins a 1.600 m² i sales amb una cabuda que no passi de 100 places.
  Podran autoritzar-se instal·lacions i sales de superfície o cabuda majors en una parcel·la de més de quatre hectàrees, sempre que es resolguin els problemes de trànsit i de separació de les àrees d'habitatge.
  8è. Esportiu. S'admet.
  9è. Industrial. A les àrees d'habitatge unifamiliar només s'admeten les indústries de categoria primera en situació 1-a, 1-b, 2-a, 2-b y 2-c. A les àrees d'habitatge plurifamiliar només s'admeten les indústries de categoria primera en qualsevol situació i les de la categoria segona en situacions 2-a, 2-b i 2-c.