Ordenanza Metropolitana de Rehabilitación

Volver
 • Títol
  Títol V. Les llicències i la documentació tècnica
  Capítol
  Capítol 1r.
  Artículo
  Article 31

Article 31


1. Les actuacions de grau mitjà que comporten redistribució d'espais, o en les quals les obres que cal realitzar estan sotmeses a determinacions de normativa tècnica d'obligat compli­ment, incorporaran a la documentació per a l'obtenció de la llicència municipal d'obres els plànols signats pel facultatiu competent i visats pel col·legi professional respectiu i I'acceptació de la direcció de les obres, també visada.

2. En altres casos, incorporaran a la documentació l'acceptació de la direcció d'obres per part del facultatiu competent, visat pel col·legi professional respectiu.