Ordenanza Metropolitana de Rehabilitación

Volver
 • Títol
  Títol V. Les llicències i la documentació tècnica
  Capítol
  Capítol 1r.
  Artículo
  Article 30

Article 30


Les actuacions de grau alt incorporaran a la documentació per a l'obtenció de la llicència municipal d'obres el projecte signat pel facultatiu competent i visat pel col·legi professional res­pectiu i I'acceptació de la direcció de les obres, també visada.