Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 3r. Règim dels usos
  Secció
  Secció 2a. Disposicions sobre l'ús industrial
  Artículo
  Article 293 - Modificació de categoria

Article 293 - Modificació de categoria


1.  Perquè una indústria de tercera categoria pugui ser con­siderada de segona, seran condicions indispensables, com a mínim:

a. Que no utilitzi operacions o procediments en els quals calgui la fusió de metalls, o bé processos electrolítics o que puguin desprendre olors, vapors, fums o boires.
b. Que tampoc no utilitzi dissolvents inflamables per a la neteja de la maquinària o qualsevol altra operació.
c. Que les matèries primeres no continguin matèries volàtils inflamables o tòxiques o molestes i que els bafs que puguin desprendre‑se'n siguin recollits i expulsats a l'exterior per una xemeneia de característiques reglamentàries.
d. Que la instal·lació de la maquinària sigui tal que ni als locals de treball ni a cap altre s'originin vibracions, o que aquestes no es transmetin a l'exterior.
e. Que la insonorització dels locals de treball sigui tal que al seu defora i al lloc més afectat pel soroll originat per l'activitat, el nivell sonor no s'incrementi en més de 3 dBA.
f. Que quan la superfície industrial sigui superior a dos‑cents metres quadrats (200 m2) disposi d'una zona exclu­siva per a càrrega i descàrrega de mercaderies amb la capacitat mínima d'un camió, fins a cinc‑cents metres quadrats (500 m2) de superfície industrial i de dos camions per a superfícies més grans.
g. Que des de les 21 hores fins a les 8 hores només es permeti la càrrega i descàrrega de furgonetes (càrrega màxima inferior a 3.500 kg. i sempre dins del local tancat destinat a aquesta finalitat.
h. Que a més a més de les precaucions contra incendi preceptives en tot el local on existeixin matèries combusti­bles (com retalls de paper o cartró, o plàstic o encenalls de fusta, cartró o plàstic combustibles) s'instal·lin sistemes d'alarma per a fums o de ruixadors automàtics

2.  Només s'autoritzarà el canvi de categoria de l'activitat en locals no situats sota habitatges.

3.  Una activitat de categoria superior mai no es podrà reduir a la categoria primera.