Ordenanza Metropolitana de Rehabilitación

Volver
 • Títol
  Títol V. Les llicències i la documentació tècnica
  Capítol
  Capítol 1r.
  Artículo
  Article 28

Article 28


1. En la sol·licitud de llicència municipal d'obres en actuacions de rehabilitació, conjuntament amb les dades que es detallen a les Ordenances del PGM, es determinarà:

a. El tipus d'actuació (operació de rehabilitació o obra de millora específica).
b. Grau d'intervenció (alt, mitjà, baix).
c. El canvi d'ús.