Ordenanzas Metropolitanas de Edificaciones

Volver
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Procediment per a la resolució de les sol·licituds de llicència
  Artículo
  Article 28 - Documentació de les sol·licituds de llicència per a activitats industrials

Article 28 - Documentació de les sol·licituds de llicència per a activitats industrials


1. Amb la sol·licitud de llicència d'obertura d'activitats industrials previstes al Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, i d'instal·lacions tècniques de condicionament, elevació i afins, s'acompanyaran els documents següents:

a. conformitat del propietari de l'immoble amb la instal·lació o l'activitat sol·licitada
b. cèdula urbanística, si estigués implantada, o informe sobre el règim urbanístic aplicable
c. projecte tècnic, en tres exemplars
d. relació, en dos exemplars, de veïns contigus, amb indicació de l'ús al qual destina el local, signada pel sol·licitant.

2. El projecte tècnic a què es refereix el paràgraf anterior contindrà les dades necessàries perquè amb el seu examen es pugui comprovar si l'activitat o les instal·lacions la llicència de les quals se sol·licita s'ajusten a les ordenances sobre la matèria i la resta de legislació l'aplicació de la qual sigui competència municipal, sense que sigui necessària la inclusió dels detalls que no siguin condicionants de la llicència. Com a mínim, el projecte estarà integrat pels documents següents:

a. memòria tècnica, on es descrigui l'activitat o la instal·lació i s'indiquin les dades que no puguin representar-se de manera numèrica o gràfica en els plànols, i
b. plànols tècnics:

1. d'emplaçament, a escala 1:500, del local i patis ocupats per l'activitat o la instal·lació, en què figuri la totalitat de l'illa on es trobi ubicada, amb noms i amplades dels carrers circumdants, numeració de la finca, distància del límit d'aquesta a la cantonada més pròxima i situació relativa del local respecte dels edificis o centres d'ús públic pròxims

2. de plantes i seccions, necessaris per a la seva intel·ligència completa. Aquests plànols es dibuixaran a escala 1:50 o 1:100, segons la major o menor envergadura de la instal·lació, estaran acotats, s'hi anotarà i detallarà minuciosament, en forma gràfica i numèrica, tot allò que sigui necessari o convenient per facilitar-ne l'examen i la comprovació amb relació al compliment de les ordenances que li siguin aplicables: situació respecte a locals contigus, amb indicació expressa del titular ocupant i de la seva utilització, i quadre-resum de les instal·lacions autoritzades i de les que se sol·liciten.

3. La memòria tècnica a què es refereix el paràgraf anterior constarà, com a mínim, dels apartats següents, amb desenvolupament ampli i referències als fonaments legals i tècnics en què es basi la petició:

a. titular de la petició i persona que el representi legalment
b. domini industrial i social; quan el local tingui diversos accessos, es relacionaran tots
c. activitat, classificació decimal (principal i secundàries) i categoria
d. característiques del local o edificis: situació, superfícies ocupades, descripció d'accessos, escales, ventilació, sobrecàrregues admissibles i la resta de característiques constructives, amb esment especial del compliment de les ordenances que s'apliquen per a la prevenció d'incendis
e. relació exhaustiva de matèries primeres i productes intermedis: consum anual i emmagatzemament màxim previst per a cada una, amb indicació de les seves característiques físiques i químiques i efectes additius entre aquests, i de les mesures de seguretat adoptades
f. relació de maquinària autoritzada i sol·licitada, amb indicació de les seves característiques i potències totals i computables a efectes d'aplicació de límits
g. procés industrial, amb descripció de les diverses fases que comprèn i les necessàries transformacions de la matèria primera fins a arribar als productes acabats
h. producció: quantitat produïda, emmagatzemament màxim previst i naturalesa dels productes acabats i residuals, amb indicació de les mesures de seguretat adoptades en l'emmagatzemament i destí d'aquests
i. possibles repercussions sobre l'entorn: sorolls, vibracions, fums, boires, vapors i olors, abocaments d'aigües residuals, producció de temperatures diferents de l'ambiental i perill d'incendi, amb descripció detallada de les mesures correctores proposades per a la seva reducció als límits admissibles, amb expressió del seu grau d'eficàcia i garantia de seguretat; possibles efectes additius i compliment de les condicions específiques regulades per la legislació vigent
j. personal: número d'ocupació en plantilla, amb indicació de categoria i sexe
k. edificis d'ús públic ubicats a les proximitats, amb indicació de la seva distància a l'activitat o la instal·lació
l. pressupost.

4. S'exceptuen del que s'ha determinat en els paràgrafs anteriors les instal·lacions autoritzables en qualsevol situació i zona, com ara: tancs, arcons, armaris, taulells i cambres frigorífiques amovibles de capacitat total no superior a 5 m3, ascensors, muntacàrregues, escales mecàniques i tapissos rodants; instal·lacions autònomes d'aire condicionat, sense torre de recuperació o condensador ubicat fora de l'aparell, amb potència unitària no superior a 1 kW; petits aparells, complementaris d'establiments d'hostaleria i oficines. La petició d'aquestes autoritzacions es formularà, si és el cas, en l'imprès previst a aquest efecte.

5. Per a les instal·lacions exteriors que en cas d'accident puguin produir danys, com ara pantalles solars o antenes de radiodifusió, la petició formulada segons el que s'ha determinat al paràgraf anterior haurà d'acompanyar-se d'un projecte justificatiu amb indicació de les disposicions adoptades per garantir-ne l'estabilitat, d'acord amb l'apartat c. del paràgraf 1 d'aquest article.