Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 2n. De les disposicions comunes als tipus d'ordenació
  Secció
  Secció 5a. Normes aplicables al tipus d'ordenació tridimensional
  Artículo
  Article 266 - Plans d'iniciativa privada

Article 266 - Plans d'iniciativa privada


1. Els plans d'iniciativa privada que adoptin el model d'ordenació tridi­mensional hauran de contenir, a més dels documents exigits amb caràcter general i els que calguin per a l'ordenació dels volums amb subjecció a aquestes Normes, un estudi econòmic d'execució d'infrastructures i de conservació i manteniment dels espais lliures, inclosos els artificials.

2. Les garanties exigides al planejament de promoció privada hauran de preveure's tenint en compte, a més, els costos majors que comporta l'ordenació tridimensional i, si és el cas, la conservació d'espais naturals o artificials a càrrec de particulars.