Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 2n. De les disposicions comunes als tipus d'ordenació
  Secció
  Secció 4a. Normes aplicables al tipus d'ordenació segons volumetria específica
  Artículo
  Article 263 - Paràmetres de la configuració flexible

Article 263 - Paràmetres de la configuració flexible


1.  Els paràmetres específics d'aquesta configuració de l'ordenació de l'edificació són el perímetre i el perfil re­gulador.

2.  S'entén per perímetre regulador de l'edificació les possibles figures poligonals definides al pla parcial o al pla especial per determinar la posició de l'edificació.
Totes les plantes i vols hauran de ser compresos dins d'aquesta figura poligonal. L'ocupació de l'edificació en planta baixa és l'assenyalada pel pla o estudi de detall dins del perímetre regulador.

3.  S'entén per perfil regulador totes aquelles limitacions dirigides a determinar la màxima envolupant de volum dins del qual pugui inscriure's el volum de l'edificació que correspon a cada parcel·la per la seva intensitat d'edificació; aquest perfil no podrà ser depassat i s'haurà de mantenir dins del gàlib definit: la coberta definitiva de l'edifici i els volums corresponents als elements tècnics de les instal·lacions.
Quan es pretengui que l'envolupant vingui limitada superiorment per un pla horitzontal, n'hi haurà prou a limi­tar l'alçada d'aquest pla. Quan aquest límit superior tingui una altra forma constant per a qualsevol secció normal a un eix de la planta serà suficient la fixació del perfil de l'esmentat límit. En els altres casos el Pla Parcial o el Pla Especial haurà d'adoptarà els mitjans de representació oportuns per a la clara fixació de les limitacions esmentades.
A les zones en què aquestes Normes fixen alçada màxima, l'envolupant del volum màxim no podrà depassar‑la. En els altres casos, el perfil regulador no podrà assolir alçades que superin més de tres plantes pis, nombre de plantes que resultaria d'esgotar a cada planta pis la superfície compresa dins del perímetre regulador.