Ordenanza Metropolitana de Rehabilitación

Volver
 • Títol
  Títol V. Les llicències i la documentació tècnica
  Capítol
  Capítol 1r.
  Artículo
  Article 26

Article 26


Les actuacions de rehabilitació que inclouen augment de volum, augment del nombre d'habi­tatges o canvi d'ús, tenen consideració d'obres majors i com a tals es regiran, pel que fa a la llicència municipal d'obres, segons el que determinen les Ordenances del PGM.