Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 2n. De les disposicions comunes als tipus d'ordenació
  Secció
  Secció 4a. Normes aplicables al tipus d'ordenació segons volumetria específica
  Artículo
  Article 259 - Configuració de l'ordenació

Article 259 - Configuració de l'ordenació


1.  L'ordenació de la forma de l'edificació podrà adoptar una de les modalitats següents:

a. Configuració d'un sol mode. És l'anomenada configuració unívoca o precisa. Els paràmetres específics d'aquesta configuració són:
– alineacions d'edificació
– altura màxima
– nombre límit de plantes
b. Configuració flexible o variable. Els paràmetres específics d'aquesta configuració són:
– perímetre regulador
– perfil regulador

2.  La cota de referència de la planta baixa és un paràmetre comú a les modalitats unívoca o precisa i flexible o varia­ble.