Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 2n. De les disposicions comunes als tipus d'ordenació
  Secció
  Secció 4a. Normes aplicables al tipus d'ordenació segons volumetria específica
  Artículo
  Article 257 - Distribució de l'edificabilitat neta

Article 257 - Distribució de l'edificabilitat neta


1.  La distribució de l'edificabilitat neta s'ha de fixar mitjançant l'assignació a cada parcel·la destinada a l'edificació pri­vada de l'índex d'edificabilitat corresponent.

2.  Els paràmetres específics corresponents a l'objectiu de distribució de l'edificabilitat neta entre les parcel·les són els següents:

a. Forma i mides de la parcel·la
b. Ocupació màxima de parcel·la
c. Longitud mínima de façana.

3.  La superfície mínima de parcel·la i de front mínim a la via pública es regula a les normes aplicables a cada zona.