Ordenanza Metropolitana de Rehabilitación

Volver
 • Títol
  Títol V. Les llicències i la documentació tècnica
  Capítol
  Capítol 1r.
  Artículo
  Article 25

Article 25


1. Qualsevol actuació de rehabilitació, excepte les de grau baix realitzades a l'interior d'un habitatge o local, quan no es tracti d'edificis inclosos en catàleg, està subjecte a prèvia llicència municipal d'obres.

2. En els casos assenyalats com a excepció en el paràgraf anterior, el promotor només comunicarà a l'Ajuntament l'inici, la naturalesa de les obres i la seva durada als efectes de constància com a actuació de rehabilitació.

3. Qualsevol tipus d'actuació de rehabilitació en edificis catalogats requerirà la prèvia llicència municipal.