Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 2n. De les disposicions comunes als tipus d'ordenació
  Secció
  Secció 1a. Normes aplicables a tots els tipus d'ordenació de l'edificació
  Artículo
  Article 232 - Ventilació i il·luminació

Article 232 - Ventilació i il·luminació


1.

a. Als edificis d'habitatges, els dormitoris i sales interiors no podran autoritzar‑se si no reben ventilació i il·luminació per mitjà, si més no, de celoberts. La ventilació i il·luminació de les altres dependències que no siguin les destinades a dormitoris o estances i les de les escales i peces auxiliars interiors, podrà fer‑se mitjançant patis de ventilació.
b. La ventilació i il·luminació per mitjans tècnics, sense utilització de celoberts o patis de ventilació, s'admetrà per a dependències i peces auxiliars dels habitatges, no destinades a dormitoris i estances, quan s'assegurin les condicions higièniques i estigui autoritzat per les normes estatals i municipals sobre condicions sanitàries i higièniques dels habitatges.
c. La ventilació i il·luminació dels locals de treball i estances destinats a usos comercial i d'oficines podrà realitzar‑se mitjançant elements o mitjans tècnics de provada eficàcia, que assegurin condicions adequades d'higiene.
d. L'ús d'aquests mitjans tècnics ha de ser regulat per ordenances municipals de construcció.

2. El que es disposa en aquest article sobre patis i l'establert als articles següents sobre celoberts i patis de ventilació és aplicable, també, a les obres d'ampliació, per l'addició de plantes noves.