Ordenanza Metropolitana de Publicidad

Volver
  • Capítol
    Capítol 6. Mesures de protecció de la legalitat urbanística i del consumidor
    Artículo
    Article 23 - Responsabilitat

Article 23 - Responsabilitat


1. Seran responsables per les infraccions comeses del que disposa la present Ordenança, de les Ordenances municipals i de la legislació vigent, com també de les condicions particulars de la llicència.

– De forma solidària, les persones físiques o jurídiques que hagin sol·licitat la llicència, el titular del contingut del missatge publicitari, i el titular del suport publicitari.
– De forma subsidiària, el titular de drets reals de l'emplaçament del suport publicitari que hagués prestat explícita o implícitament la seva conformitat a l'activitat publicitària.

2. L'administració municipal, en el seu cas, podrà, d'acord amb el que estableix a l'art. 50.2 del Reglament de Disciplina Urbanística, notificar al col·legi professional que correspongui les circumstàncies de la infracció per tal que aquest estament adopti les mesures disciplinàries adients sense perjudici de les altres responsabilitats que es determinin i s'escaiguin.