Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 2n. De les disposicions comunes als tipus d'ordenació
  Secció
  Secció 1a. Normes aplicables a tots els tipus d'ordenació de l'edificació
  Artículo
  Article 224 - Índex d'intensitat neta d'edificació per parcel·la

Article 224 - Índex d'intensitat neta d'edificació per parcel·la


1. L'índex d'intensitat neta d'edificació per parcel·la és el resultat de dividir l'edificabilitat màxima permesa a cada parcel·la per la superfície d'aquesta. L'edificabilitat màxima permesa és el resultat de la distribució ‑comportada per l'ordenació de volums‑ entre totes les parcel·les de l'edificabilitat neta de cada unitat de zona.

2. Al còmput de l'edificabilitat s'han d'incloure les superfícies de totes les plantes, per damunt del soterrani. S'han de computa­r, també, en l'edificabilitat els cossos sortints tancats o semitancats, els celoberts i els patis de ventilació.

3. L'edificabilitat total, computada segons el número ante­rior, no pot superar, a les parcel·les amb pendent, la que resulti de l'edificació en terreny en pla horitzontal.