Ordenanza Metropolitana de Rehabilitación

Volver
 • Títol
  Títol III. Les normes d'edificació
  Capítol
  Capítol 3r. Dels serveis
  Artículo
  Article 22

Article 22


1. Les actuacions de rehabilitació que comporten augment de volum, augment del nombre d'habitatges o canvi d'ús, en les quals no es donen les circumstàncies de l'article 299.5 de les Normes Urbanístiques del PGM no queden obligades a la provisió de places d'aparcament o a l'augment de les existents en l'objecte de l'actuació, sempre que sigui materialment impossible d'encabir-les. En aquest cas la previsió de places es garantirà d'acord amb l'article 299.6, només quan el nombre resultant de noves places sigui superior a quatre.

2. En les actuacions de rehabilitació, quan es doti d'aparcament l'objecte de l'actuació, enca­ra que no resulti obligat segons l'apartat anterior, aquest s'ajustarà a les determinacions del PGM, encara que poden ésser admeses variacions justificades pel que fa a accessos, passadis­sos, rampes i ventilació sempre que es garanteixi el correcte funcionament i s'assoleixin els nivells mínims de seguretat exigibles.