Ordenanza Metropolitana de Publicidad

Volver
  • Capítol
    Capítol 6. Mesures de protecció de la legalitat urbanística i del consumidor
    Artículo
    Article 22 - Circumstàncies agreujants, registre municipal d'infraccions

Article 22 - Circumstàncies agreujants, registre municipal d'infraccions


Les circumstancies agreujants d'una infracció urbanística són les determinades a l'art. 55 del Reglament de Disciplina Urbanística; en el supòsit de reiteració o reincidència, donades les característiques de les llicències d'activitats publicitàries, la circumstancia agravant es produirà encara que es tracti de múltiples emplaçaments.
Els ajuntaments de la CMB portaran un registre municipal d'infraccions que comptin amb cir­cumstàncies agrenjants. Aquesta anotació produirà la suspensió de la concessió de llicències similars, per al responsable d'infraccions reiterades.
La publicitat, el contingut de la qual pretengui l'introducció en el mercat d'edificacions o simi­lars, objectes d'infracció urbanística, no seran autoritzades; I'existència d'aquesta publicitat donarà lloc, si s'escau, de forma automàtica a l'aplicació del que preveuen els arts. 59 a 63 del Reglament per al desplegament i I'aplicació de la Llei 9/81 de 18 de novembre, sobre Protecció de la Legalitat Urbanística (Decret 308/82).