Ordenanza Metropolitana de Publicidad

Volver
  • Capítol
    Capítol 6. Mesures de protecció de la legalitat urbanística i del consumidor
    Artículo
    Article 21 - Del contingut del missatge publicitari

Article 21 - Del contingut del missatge publicitari


A més del que preveu l'art. 43 del Reglament per al desplegament i I'aplicació de la Llei 9/1981 de 18 de novembre sobre protecció de la Legalitat Urbanística (decret 308/82) de Cata­lunya, si del contingut del missatge publicitari se'n deduís la possibilitat de delicte o falta, espe­cialment pel que fa a la protecció del consumidor, la Comissió Tècnica Assessora de Publicitat podrà proposar, d'acord amb el que disposa l'art. 56 del Reglament de Disciplina Urbanística, que se sol·liciti per part de l'Ajuntament la intervenció dels tribunals competents en la matèria, sense perjudici de la suspensió del tràmit de la llicencia o dels seus efectes.
Els ajuntaments podran confeccionar una relació d'activitats o continguts publicitaris objecte de suspensió o de limitacions per la seva especial incidència negativa en la societat.