Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 2n. Sistemes generals de comunicació i les seves zones de protecció
  Secció
  Secció 3a. Sistema general aeroportuari (2)
  Artículo
  Article 188 - Condicions d'ús

Article 188 - Condicions d'ús


1. A la zona exterior a l'aeroport i a la seva àrea de servei, no sols estan permesos els usos actuals a l'aire lliure com són l'agrícola, el forestal, el de jardins botànics, el d'hivernacles, el de factories de piscicultura, i l' esportiu no construït, sinó que a més es mantenen les afectacions a serveis tècnics d'interès públic (com les plantes de depuració i tractaments d'aigües; estacions de bombament, dipòsits i parcs mòbils, subestacions d'energia elèctrica i similars) i la seva millora i ampliació.

2. A les edificacions d'aquesta zona s'admeten, a més dels usos permesos al sòl no urbanitzable:

a. Hotels, motels, restaurants i cafeteries, bars i similars al servei dels usuaris de l'aeroport.
b. Estacions de servei de carretera (subministrament de ga­solina o altres subministraments relacionats amb els vehicles).

3. També s'admeten en aquesta zona estacions terminals de taxis, camions i autobusos, aparcaments i tots els usos relacionats amb l'aeroport i amb el seu servei, que permetin o subministrin als usuaris o al servei públic de l'aeroport una utilitat que hi estigui directament relacionada.

 • Modificació puntual del Sistema Aeroportuari del PGM, als termes municipals del Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans i Gavà.

  Municipios
  El Prat de Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Viladecans

  Aprovada definitivament per Acord del Govern de la Generalitat de 6 de març de 2001 (DOGC núm. 3361 de 03/04/01).

  Normes urbanístiques

  1. Sistema general aeroportuari

  D'acord amb els criteris exposats a la memòria justificativa, es modifica el redactat dels articles 186 al 190 del Pla general metropolità que regulen la clau 2, per adequar-los al caràcter de sistema general públic del sistema aeroportuari. El nou redactat, que substitueix totalment el vigent, és el següent:

  Secció 3a

  Sistema general aeroportuari (2)

  Article 188. Usos

  El sistema general aeroportuari públic, admet com a usos principals les pistes i plataformes de vol, els edificis de terminals de passatgers i de càrrega, les instal·lacions tècniques de suport a l'aviació, serveis d'aviació general, oficines de gestió aeroportuària , manteniment i tallers d'aeronaus i els serveis d'atenció directa als passatgers. Amb caràcter complementari i sempre relacionats amb els principals, s'admeten els usos d'activitats logístiques, industrial, comercial, magatzematge i transport; cotxes de lloguer, concessionaris de serveis aeroportuaris; hotels, agències de viatges i altres serveis als usuaris o empleats de l'aeroport.
  Correspon al planejament especial que desplegarà el sistema general aeroportuari, la distribució i la concreció dels usos a les diferents zones de l'aeroport.