Ordenanzas Metropolitanas de Edificaciones

Volver
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 2n. Disposicions generals sobre les llicències
  Artículo
  Article 18 - Inici de les obres o instal·lacions

Article 18 - Inici de les obres o instal·lacions


Als efectes assenyalats a l'article anterior, només es consideraran iniciades les obres o instal·lacions, quan concorrin, conjuntament, els requisits següents:

a. que se n'hagi comunicat prèviament l'inici a l'Administració municipal
b. que s'hagi emprès la realització dels treballs i que existeixi una relació funcional entre els executats i l'obra o la instal·lació projectada, objecte de la llicència.