Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 2n. Sistemes generals de comunicació i les seves zones de protecció
  Secció
  Secció 2a. Sistema general portuari (1)
  Artículo
  Article 179 - Condicions d'edificació

Article 179 - Condicions d'edificació


El Pla Especial fixarà les condicions d'edificació de conformitat amb les determinacions següents:

a. edificabilitat zonal o bruta: 0,70 m2 sostre/m2 sòl
b. ocupació màxima sobre parcel·la de les delimitades pel pla especial, 70 per 100.