Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable
  Secció
  Secció 3a. Rústic protegit de valor agrícola (24)
  Artículo
  Article 156 - Altres activitats permeses

Article 156 - Altres activitats permeses


En sòl rústic protegit de valor agrícola, solament s'admetran les activitats extractives actuals que comptin amb autorització segons la legislació específica aplicable a la matèria.