Ordenanzas Metropolitanas de Edificaciones

Volver
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 5è. Règim de serveis
  Secció
  Secció 3a. Aparells elevadors
  Artículo
  Article 155 - Règim aplicable

Article 155 - Règim aplicable


La instal·lació d'ascensors, muntacàrregues, escales mecàniques i la resta d'aparells elevadors es regirà pel que disposa aquesta secció, sense perjudici del compliment de la corresponent reglamentació tècnica estatal.