Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable
  Secció
  Secció 3a. Rústic protegit de valor agrícola (24)
  Artículo
  Article 153 - Façana mínima

Article 153 - Façana mínima


El mínim de façana a l'autopista de Castelldefels (C-31) antiga (C‑246) de les parcel·les que afronten amb aquesta via pública ha de ser de dos‑cents metres.