Ordenanzas Metropolitanas de Edificaciones

Volver
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 5è. Règim de serveis
  Secció
  Secció 2a. Instal·lacions per a la recollida d'escombraries
  Artículo
  Article 153 - Condicions dels armaris

Article 153 - Condicions dels armaris


1. Els armaris per guardar-hi cubells reuniran les condicions determinades per les característiques, la capacitat i les dimensions dels recipients utilitzats als termes municipals respectius i, en tot cas, les següents:

a. per facilitar la neteja dels armaris i el fàcil maneig dels cubells, el terra tindrà un lleuger pendent cap a l'exterior, i el marc de les portes no sobresortirà del nivell superior del terra ni de l'inferior del sostre
b. els cubells hauran de poder ser suspesos de les portes si bé podrà admetre's qualsevol altra disposició que, a la vegada que els mantingui elevats respecte al terra de l'armari, permeti la seva fàcil manipulació i extracció.

2. Les dimensions dels armaris seran, com a mínim, les que assenyali cada ajuntament segons els tipus de cubells.

3. Quan els armaris, a més de la porta o portes que haurà d'utilitzar el servei de recollida d'escombraries, en tinguin una altra per facilitar-ne l'abocament dins dels cubells, hauran de disposar-se de manera que permetin aixecar la tapa del cubell sense haver de treure'l fora de l'armari.

4. El nombre d'armaris serà suficient per allotjar-hi els cubells que siguin necessaris a l'edifici o edificis per als quals es projectin, en el supòsit que aquests estiguin edificats amb el volum màxim que en cada cas permetin les ordenances municipals.