Ordenanzas Metropolitanas de Edificaciones

Volver
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 5è. Règim de serveis
  Secció
  Secció 2a. Instal·lacions per a la recollida d'escombraries
  Artículo
  Article 152 - Situació dels armaris

Article 152 - Situació dels armaris


1. Els armaris per guardar-hi cubells podran situar-se, sempre que compleixin les condicions establertes en aquestes ordenances:

a. als espais edificables regulats per a cada zona
b. als espais lliures o destinats a jardí, sempre que:

1. Es projectin formant part o conjunt amb els elements de tancament i ordenació d'aquells.
2. La seva altura no sobrepassi en més d'1,25 m. la cota mitjana de la porció d'espai lliure en què es recolzi cada un d'ells.
3. Davant de cada armari i a un nivell igual o inferior en menys de 0,05 m. al del llindar de la seva porta, es disposin unes superfícies horitzontals o amb un màxim d'inclinació del 3 per 100, les mides de les quals permetin el gir de les portes i facilitin la col·locació dels cubells als carretons usats per transportar-los.

2. Malgrat el que disposa el número anterior i a fi de fer viables altres possibles solucions que, a la vegada d'aconseguir una fàcil i higiènica recollida de les escombraries domiciliàries, siguin estèticament desitjables, els ajuntaments, amb un informe previ dels seus serveis tècnics, podran atorgar la llicència en condicions diferents de les regulades en aquest article.