Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable
  Secció
  Secció 3a. Rústic protegit de valor agrícola (24)
  Artículo
  Article 152 - Condicions d'edificació

Article 152 - Condicions d'edificació


1. Les edificacions noves que siguin autoritzades en aquest sòl hauran d'ajustar‑se a les condicions d'edificació que es defineixen en aquest article segons els usos a què siguin destinades d'entre els admesos al sòl rústic protegit de valor agrícola.

2. Les edificacions noves destinades a habitatge unifamiliar, hauran de respectar les condicions següents:

Condició 1a. Tipus d'ordenació: Ha de ser el que és propi del sòl destinat tradicionalment a l'aprofitament agríco­la.
Condició 2a. Índex d'edificabilitat neta sobre parcel·la rústica: 0,01 m2 sostre/m2 sòl, sense que el volum depassi un metre cúbic per trenta metres quadrats.
Condició 3a. Parcel·la mínima: La parcel·la mínima admesa a efectes d'edificació per a aquest sòl és la de 20.000 m2 en terreny de regadiu i de 50.000 de secà.
Condició 4a. Ocupació màxima: Les construccions podran ocupar, com a màxim, l'1,50 per 100 de la superfície de la parcel·la, en projecció normal sobre el sòl i inclosos els soterranis.
Condició 5a. Alçada: L'alçada reguladora màxima de les edificacions ha de ser d'11,60 m.
Condició 6a. Separació: Les construccions en aquest sòl hauran de separar‑se, com a mínim, 15 m. de les llindes de cada parcel·la.