Ordenanzas Metropolitanas de Edificaciones

Volver
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 5è. Règim de serveis
  Secció
  Secció 2a. Instal·lacions per a la recollida d'escombraries
  Artículo
  Article 148 - Característiques dels departaments

Article 148 - Característiques dels departaments


1. Els departaments per guardar-hi cubells es construiran d'acord amb les característiques següents:

a. les parets i sostres, portes i elements protectors dels orificis de ventilació hauran de ser resistents al foc i amb paraments interiors llisos, impermeables, anticorrosius i de fàcil neteja
b. per facilitar-ne la neteja se'ls dotarà de la corresponent instal·lació d'aigua i desguàs antimúrids; aquest últim es col·locarà de manera que no pugui ser obstruït pels cubells, els quals a aquest fi, i si no van proveïts de rodes, es col·locaran elevats respecte al sòl mitjançant suports especials o bé penjats de les parets
c. se'ls dotarà d'orificis de ventilació inferior i superior suficients per evitar la producció de males olors, protegits contra l'entrada d'insectes i rosegadors, i en comunicació directa amb l'exterior
d. les parts metàl·liques es protegiran contra l'oxidació
e. la instal·lació elèctrica en aquests locals s'ajustarà a les normes complementàries del reglament electrònic de baixa tensió per a locals humits.

2. Els departaments es construiran de manera que permetin albergar-hi i manejar còmodament el nombre de cubells previst com a necessari a l'edifici o edificis per als quals es projecten.