Ordenanzas Metropolitanas de Edificaciones

Volver
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 2n. Disposicions generals sobre les llicències
  Artículo
  Article 13 - Contingut de la llicència

Article 13 - Contingut de la llicència


1. Tot allò que es disposa a les normes urbanístiques del Pla general i en aquestes ordenances respecte a condicions d'edificabilitat i ús, així com sobre condicions estètiques, higièniques o d'una altra naturalesa, s'entendrà inclòs en el contingut de l'acte d'atorgament de la llicència.

2. Els titulars de llicències hauran de respectar el contingut exprés de les clàusules d'aquestes i, a més, el contingut implícit, que és el definit pel Pla, en la seva documentació tècnica i en les seves normes urbanístiques, i en les ordenances, segons la classe i el destí del sòl i les condicions d'edificabilitat i usos.

3. No podrà justificar-se la vulneració de les disposicions legals, les normes urbanístiques o les ordenances metropolitanes (especialment quant a localització, destí, aspecte exterior o dimensions dels edificis o ordenació del seu entorn), en el silenci o insuficiència del contingut de la llicència. En tot cas, el promotor, l'empresari o el tècnic director de les obres podran dirigir-se a l'Administració concedent en sol·licitud d'informació, que s'haurà de facilitar en el termini de quinze dies.

4. Les condicions especials es faran constar al document al qual s'incorpori o mitjançant el qual es formalitzi o notifiqui la llicència.

5. A la llicència s'unirà, com a expressió gràfica del seu contingut, un exemplar del projecte aprovat, amb la signatura del facultatiu municipal i el segell de la Corporació, que prevaldrà sobre qualsevol altra descripció de l'obra o instal·lació autoritzada.