Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 4a. Zona de desenvolupament urbà, intensitat 2 (20b)
  Artículo
  Article 119 - Condicions d'edificació. Tipus I

Article 119 - Condicions d'edificació. Tipus I


Les condicions d'edificació per al Tipus I són les següents:

1. Alçada màxima: 18,50 m. amb el límit màxim de planta baixa i cinc pisos.

2. Parcel·la mínima: El mínim de parcel·la per a cada unitat d'edificació es fixa en 2.000 m2.

3. Ocupació de parcel·la: L'edificació podrà ocupar en projecció ortogonal sobre un pla horitzontal, fins a un màxim del 70 per 100 de parcel·la neta. S'hi prohibeixen els cossos sortints la projecció dels quals depassi l'esmentat límit.

4. Distàncies mínimes: Els cossos d'edificació han de sepa­rar‑se amb una distància mínima de 12 m. dels límits de la unitat de zona, sens perjudici de respectar, a més, les distàncies mínimes que siguin procedents per aplicació del tipus d'ordenació volumètrica específica.

5. Soterranis: Els soterranis podran ocupar, a més a més de la part corresponent a l'ocupació fixada per a les edificacions, un 30 per 100 dels espais lliures entre blocs, sempre que es justifiqui aquesta solució al projecte de condicionament com a jardí d'aquests espais lliures. El pri­mer i segon soterranis no computaran als efectes de l'edificabilitat permesa.