Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 4a. Zona de desenvolupament urbà, intensitat 2 (20b)
  Artículo
  Article 117 - Edificabilitat

Article 117 - Edificabilitat


L'edificabilitat en aquesta zona s'ajustarà als criteris preceptius següents:

Tipus I:

1. Índex d'edificabilitat brut. 0,60 m2 sostre/m2 sòl.
2. Índex d'edificabilitat net. 1,20 m2 sostre/m2 sòl, sobre el sòl un cop deduït el destinat a les finalitats expressades a l'article 57.

Tipus II:

1. Índex d'edificabilitat brut. 0,60 m2 sostre/m2 sòl.
2. Índex d'edificabilitat net. Variable segons el nombre màxim d'habitatges i grandària de par­cel·la, sense que pugui sobrepassar d'1'30 m2 sostre/m2 sòl de parcel·la neta.

El terreny amb pendent superior al 30 per 100, no serà edi­ficable, tret del cas d'edificació aïllada que podrà arribar al 50 per 100 en aplicació del que preveu l'article 255 d'aquestes Normes.