Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 3a. Zona de desenvolupament urbà, intensitat 1 (19)
  Artículo
  Article 114 - Condicions d'ús

Article 114 - Condicions d'ús


Les condicions d'ús en aquesta zona són les establertes per a la zona subjecta a ordenació volumètrica específica, regulades al títol IV d'aquestes Normes.