Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano

Volver
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 3a. Zona de desenvolupament urbà, intensitat 1 (19)
  Artículo
  Article 111 - Tipus de desenvolupament de l'edificació

Article 111 - Tipus de desenvolupament de l'edificació


1. La distribució de volums de l'edificació es realitzarà al Pla Parcial d'Ordenació amb subjecció a un dels tipus de desenvolupament de l'edificació següents:

I. Puntual.
II. En bloc alt.
III. En bloc baix.
IV. Placa.

2. Amb caràcter indicatiu s'estableixen els criteris preferents següents d'elecció de tipus de desenvolupament de l'edificació:

Tipus I:

a. als sectors que donin davant de grans espais agrícoles o forestals, parcs, espais per a equipaments, zona marítimo­‑terrestre i vies de comunicació ràpida
b. a les àrees irregulars de dimensions mitjanes, sense clares directrius d'ordenació urbana i d'orientació de l'edificació; de dimensions mitjanes de la propietat del sòl i en aquelles en què siguin admissibles la singularitat i altura de l'edificació i la creació d'elements significatius per a contribuir a la imatge urbana, sens perjudicar estèticament o ambiental l'entorn
c. a les àrees de petita extensió on, a més, sigui possible obtenir nivells de singularitat, sense originar perjudicis als sectors confrontants.

Tipus II:

a. a les àrees de més de dotze hectàrees, amb sentit de nou eixample metropolità dels municipis, als quals sigui possible crear directrius d'ordenació i creixement i un nou tipus de trama urbana relativament autònom
b. a les àrees de previsible gran demanda d'usos i de creixement urbà, per la seva localització metropolitana i l'accessibilitat general.

Tipus III:

a. a les àrees d'extensió mitjana, situades entre altres tipus d'ordenació i de zona, i
b. a les àrees la propietat del sòl de les quals es trobi molt fraccionada.

Tipus IV:

a. a les àrees ubicades tocant a la zona de substitució de l'edificació antiga (12) o de conservació de l'estructura urbana i edificatòria (15)
b. a les àrees on es pretengui aconseguir una gran proporció de sostre destinat a usos comercials, usos d'oficina, amb previsibles superposicions d'activitats i usos, forta intensitat d'ocupació i necessitat d'accessibilitat intensa.

3. El Pla Parcial podrà establir un tipus de desenvolupament de l'edificació diferent dels indicats a l'apartat primer d'aquest article quan l'elecció d'un altre tipus edificatori sigui justificat per les característiques físiques i les necessitats d'ordenació del sector. El Pla Parcial ha de fixar, en aquest cas, les condicions d'edificació que podran ser diferents de les establertes als articles 112 i 113 de les Normes presents.