Ordenanzas Metropolitanas de Edificaciones

Volver
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 3r. Prevenció d'incendis i instal·lació d'estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament
  Secció
  Secció 2a. Estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament
  Artículo
  Article 104 - Superfície de la plaça

Article 104 - Superfície de la plaça


1. Els 20 m2 per plaça d'aparcament o garatge-aparcament definits a l'article 298.1 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità correspondran a superfície útil del local (superfície de sòl compresa dins del perímetre definit per la cara interna dels seus tancaments), excloent-ne les superfícies destinades a serveis i instal·lacions que s'ubiquin en aquests aparcaments.

2. Cada plaça de garatge-aparcament disposarà d'un espai configurat per un mínim de 2,20 per 4,50 m. i amb una altura lliure mínima de 2,20 m. S'admetrà un 25 per 100 de places de 2 per 4 m., que es grafiaran al projecte d'edificació.

3. Als garatges i aparcaments públics per a vehicles lleugers, caldrà reservar permanentment, a la planta d'accés més fàcil, el més pròxim possible a aquest, almenys una plaça per cada cent de la seva capacitat total, per a vehicles que transportin passatgers minusvàlids. La seva amplària mínima serà de 2,90 m.