Millores energètiques als parcs

| Tema: Eficiencia energética, Parques

Els nous projectors i fanals redueixen la intensitat lumínica a partir de certes hores de la nit

En els darrers mesos i d'acord amb els objectius de sostenibilitat que s'incorporen en la gestió de la xarxa de parcs metropolitans, s'han portat a terme algunes millores que fan referència a l'eficiència i a l'estalvi energètic d'alguns parcs metropolitans. A més, s'han fet algunes proves pilot enfocades a fer la instal·lació d'enllumenat cada cop més "intel·ligent".

Aquestes accions, a més de reduir el consum energètic i, per tant, les emissions de CO2, comporten un estalvi econòmic en la factura elèctrica del consum dels parcs. Aquestes actuacions s'apliquen sempre tenint en compte l'objectiu prioritari d'aconseguir uns nivells lumínics adequats a l'activitat a la qual es destinen els diferents espais.

Tots els projectors i fanals (sense incloure la columna) de nova instal·lació, incorporen un sistema que permet reduir el nivell lumínic a partir de certa hora de la nit (és a dir, en els moments que menys ús se'n fa).

Per poder portar a terme aquesta regulació, cal fer canvis als quadres de comandament, que s'estan aplicant a la totalitat dels parcs, per tal que estiguin preparats per poder implantar aquestes millores que permeten l'estalvi i l'optimització energètica.

Estalvi en emissions de CO2

Alguns dels exemples més recents desenvolupats als parcs metropolitans han estat la substitució dels projectors del parc de la Mariona, instal·lats a les dues columnes de 20 m d'alçada, per projectors de tecnologia led, amb la qual cosa s'ha reduït la potència un 60 %, però es mantenen els mateixos nivells lumínics de la zona. Energèticament, aquests canvis representen un estalvi en emissions de CO2 de 7.017 kg/any segons el mix elèctric de la península, que a la vegada representa el CO2 absorbit durant un any per 730 m2 de bosc català (segons el tercer informe sobre el canvi climàtic de Catalunya).

En el parc dels Pinetons s'han substituït els projectors instal·lats a les dues columnes de 25 m d'alçada per projectors de tecnologia led. La potència dels nous projectors representa una reducció del 76 % respecte dels projectors anteriors, però es mantenen els mateixos nivells lumínics de la zona. Es preveu el canvi progressiu dels projectors de les 4 columnes restants. Així, s'ha aconseguit un estalvi en emissions de CO2 de 15.079 kg/any segons el mix elèctric peninsular, que a la vegada representa el CO2 absorbit durant un any per 1.600 m2 de bosc català (segons el tercer informe sobre el canvi climàtic de Catalunya).

Al parc de Can Lluc s'han substituït els projectors que il·luminen les pistes i la il·luminació de camí lateral del parc. S'hi han instal·lat projectors i fanals (sense incloure la columna) de tecnologia led, de manera que s'ha reduït el 76 % de la seva potència. Aquí, l'estalvi en emissions de CO2 ha estat de 4.700 kg/any segons el mix elèctric peninsular, que a la vegada representa el CO2 absorbit durant un any per 500 m2 de bosc català (segons el tercer informe sobre el canvi climàtic de Catalunya).

En el parc de la Fontsanta s'ha canviat la il·luminació de l'entrada al parc des del carrer de Sant Martí de l'Erm. S'han retirat 23 balises i s'han substituït per 11 projectors de tecnologia led instal·lats en columna, i d'aquesta manera s'ha aconseguit adequar els nivells lumínics de la zona, sense variar la potència instal·lada. En aquesta intervenció s'ha tingut en compte l'alçada de les capçades dels arbres per tal d'aconseguir la màxima integració de l'enllumenat en l'entorn i evitar la intrusió lumínica.

Al parc de la Muntanyeta s'han il·luminat les noves zones de fitnes i entrenament amb tecnologia led. Cada zona s'il·lumina amb dos projectors de 53 W cadascun, amb la qual cosa s'aconsegueixen uns nivells lumínics adequats per a les activitats relacionades.

Actuacions en curs

Actualment s'està executant la il·luminació de la pista de bàsquet del parc de Can Zam: s'instal·laran 9 projectors de tecnologia led en dues columnes de 12 m d'alçada, col·locades estratègicament per evitar enlluernar els usuaris durant el joc. D'aquesta manera s'aconsegueixen uns nivells lumínics òptims per a la pràctica de l'esport. La potència instal·lada és de 95 W per cada projector. Com a mesura d'estalvi, els projectors redueixen la seva potència automàticament a partir de la mitjanit.

La instal·lació del parc de la Costeta és íntegrament de tecnologia led, però es preveuen mesures d'estalvi addicionals, com la regulació del nivell lumínic del camí central en funció de l'ús,. que s'aconsegueix mitjançant la utilització de sensors de presència, col·locats estratègicament per cobrir tot el camí.

Els fanals d'aquest camí estan regulats per defecte al 20 % de la seva potència, excepte quan detecten la presència de persones en el camí, que s'autoregulen al 100 %. Aquest cas és una prova pilot per avançar cap a les instal·lacions intel·ligents i energèticament eficients.

Documentos relacionados