18H-18I TURÓ DEL SASTRE - Montgat

Ronda PAÏSOS CATALANS, 14-22
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
TORNAR
2015 11 copia 2.jpg

Es tracta de la construcció de 48 habitatges distribuïts en dos blocs aïllats de forma poligonal, idèntics en programa, superfície i geometria.
Tenen dos nuclis verticals per bloc, amb una tipologia de tres habitatges per replà; un, amb 2 dormitoris i els altres dos, amb 3 dormitoris. La planta inferior, que està situada al nivell de l’accés rodat, ocupa els baixos d’ambdós blocs, té caràcter obert i dóna cabuda a 50 places d’aparcament.

Dues son les estratègies bàsiques que sustenten el projecte:
La primera, es basa en la voluntat de que tots els habitatges tinguin façana al mar i al sol.
La segona, ha estat el canvi de l’alineació rectangular dels blocs, prevista al planejament urbanístic previ, per una alineació poligonal dels edificis molt assimilable a l’alineació corba del vial. Així, s’aconsegueix que tota l’edificació dels dos blocs aïllats es formalitzi en un sol volum construït interromput, tan sols, per un espai buit central. D’aquesta manera, la façana urbana del conjunt pren una major entitat i presència, augmentant, alhora, la complexitat espacial dels espais intersticials.
Els accessos als habitatges es realitzen a través d’un corredor establert a la petita escletxa entre el terreny i la zona posterior del bloc. Aquest corredor queda, per l’extrem Sud, a peu pla amb la cota del vial en aquest punt mentre que, per l’extrem Nord, cal accedir-hi mitjançant unes escales que salven el desnivell d’una planta i que arrenquen del mateix espai exterior que dona accés a l’aparcament.
Aquesta adaptació topogràfica permet configurar una planta d’aparcament de tipologia oberta, amb ventilació i il·luminació naturals i en contacte directe amb la zona enjardinada del projecte creant, d’aquesta manera, un espai d’accés de cotxes més fàcil, diàfan i lluminós..
L’aparcament és comú per ambdós blocs i esta tancat perimetralment per una reixa de seguretat que, amb diferents graus d’obertura, permet l’apropiació de l’espai enjardinat exterior evitant, alhora, la vista directe des del carrer.
Tots els habitatges estan encarats a mar, amb la zona de dormitoris a la part posterior i tots disposen de ventilació creuada, a excepció dels habitatges de dos dormitoris que solament donen a llevant.
L’espai exterior de la parcel·la constitueix un recorregut d’accés pels vianants i esta enjardinat amb vegetació autòctona, senzilla i de fàcil manteniment. El pati posterior longitudinal de l’aparcament provoca un desenganxament total entre la topografia i l’edificació, malgrat la voluntat projectual d’assolir una bona continuïtat espacial entre el jardí, l’aparcament i l’espai exterior.
Tota la façana de llevant esta ocupada per profundes terrasses encarades a mar.
El tractament de la pell exterior metàl·lica que forma les baranes de les terrasses, així com els filtres solar i els paraments davant els estenedors, conjuntament amb la reixa de tancament de l’aparcament i de tota la parcel·la es superposen a la textura de la paret arrebossada interior configurant, a manera de teixit continu, un parament subtil que permet desenvolupar els diferents usos i necessitats del programa interior i, alhora, difuminar i mitigar els rigors de la volumetria compacte dels habitatges.

Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  6.030,06m2
  Autor:
  RGA Arquitectes S.A
  Contractista:
  Construccions Rubau S.A
  Régim de protecció oficial:
  Concertat/Taxat
  Data inici d'obres :
  Abril 2007
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  Marzo 2009
 • Habitatges:
  48
  Places d'aparcament:
  53
;