SANT LLORENÇ UP 1 - Esplugues de Llobregat

Plaça OLEGUER JUNYENT 4-6
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
2057 2 DEF ok2 copiar.jpg

El programa consisteix en projectar habitatge social de dimensions i tipologies diferents. Els 120 habitatges s'han organitzat en dos blocs.
El primer de planta baixa i 3 plantes pis i el segon que dóna front a l’avinguda i amb una forta presència des de la Ronda, amb planta baixa i 5 plantes pis. L’optimització dels nuclis de comunicació a favor d’una major superfície en els habitatges juntament amb una orientació favorable de les zones de dia defineix l’esquema en planta. Tots els estars disposen de balcons o terrasses. La ventilació creuada queda garantida en els habitatges passants mentre que a l’habitatge central, les condicions òptimes de ventilació s’aconsegueixen per mitjà d’un pati interior que alhora serveix d’estenedor per tots ells.
L’esquema del nucli és el mateix per tots dos blocs i amb una dimensió tal que tots ells disposen d’il·luminació natural fent d’aquestes zones d’arribada uns espais amplis i lluminosos. Les dues premisses d’orientació i ventilació ens han portat a una disposició específica dels elements en planta que preformalitzen els blocs: peces homogènies a les façanes sud, terrasses corregudes, i nuclis de comunicació vertical a les façanes nord.
Les plantes tipus de tots dos blocs es projecten amb elements similars. En quant a la volumetria, hem tractat de potenciar els elements formals de planta abans esmentats, per això triem dos materials de façana oposats, com són un monocapa de color clar i una obra vista de color xocolata. Aquests materials es disposen compositivament en llocs estratègics de les reculades dins de la volumetria del bloc per tal de donar moviment i composició a unes façanes que segons les seves dimensions serien repetitives i monòtones. Així doncs, el modelatge d’aquests volums s’ha treballat per tal de donar un punt atractiu a uns volums excessivament estrictes, sortits directament del planejament.

Oferta immobiliària SANT LLORENÇ UP 1 - Esplugues de Llobregat
Plaça OLEGUER JUNYENT 4-6
cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 285 codiOferta: SL-UP01-000079 nom: Pàrquing 79 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 65 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: true esLloguer: false preuVenda: 10000.0 preuLloguerAmbCompra: 40.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 629 nom: 79 codi: SL-UP01-000079 preu: 0.0 superficieUtil: 29.92 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 65 ofertaId: 285 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 77 nom: Edifici 1 promocioId: 65 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 79

  Venda
  Lloguer opció compra
  Preu venda:
  10.000,00 €
  Preu lloguer opció compra:
  40,00 €
  Detall de la plaça de pàrquing: 79
  Superfície:
  29,92m2
  + Demanar informació Codi: SL-UP01-000079
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 5724 codiOferta: SL-UP01-000037 nom: Pàrquing 37 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 65 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: true esLloguer: false preuVenda: 10594.0 preuLloguerAmbCompra: 49.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 11034 nom: 37 codi: SL-UP01-000037 preu: 0.0 superficieUtil: 29.92 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 65 ofertaId: 5724 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 77 nom: Edifici 1 promocioId: 65 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 37

  Venda
  Lloguer opció compra
  Preu venda:
  10.594,00 €
  Preu lloguer opció compra:
  49,00 €
  Detall de la plaça de pàrquing: 37
  Superfície:
  29,92m2
  + Demanar informació Codi: SL-UP01-000037
Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  115.818,56m2
  Autor:
  Valls Musquera VM Arquitectes SCP
  Contractista:
  Dragados
  Régim de protecció oficial:
  General
  Singularitats:
  Places de pàrquing en venda o lloguer
  Data inici d'obres :
  Enero 2007
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  Octubre 2009
 • Habitatges:
  72
  Locals:
  1
  Places d'aparcament:
  87
Documents relacionats
;