R9 PINETONS II - Ripollet

Carrer PUIGMAL, 70-72
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
TORNAR
001_300dpi.jpg

El Planejament fixa per la mansana del projecte una tipologia d’illa semitancada, que comportava per una banda excés de nuclis i males orientacions pels habitatges i per l’altra forma una barrera entre els carrers perimetrals. Per tal d’evitar aquests inconvenients s’ha treballat amb edificis exempts en forma de molinet. El resultat ha estat una illa volumètricament més suggerent i una millor qualitat pels habitatges.

S’ha tractat de no formar barreres entre l’Avinguda Catalunya i el Carrer Mediterrani entre el Carrer Puigmal i la Rambla de les Vinyes. Peces lliures dins els amplis espais oberts permeten establir vincles espacials i visuals amb altres edificis d’equipaments situats al costat del Parc dels Pinetons.

La totalitat del solar, i la zona verda intermèdia es pauten a través d’una doble parella d’edificis, formada cadascuna per una peça en forma d’hèlice de paraments trencats i el contrapunt d’un volum de planta quadrada lleugerament afuada. Edificacions aïllades, vigoroses, amb una volumetria i una escala que intenta respondre a les mides dels espais lliures.

Edifici 1: La forma trencada de la peça en hèlice permet redimensionar la llargària d’unes façanes de longitud considerable alhora que permet la interposició de patis centrals de grans dimensions que permeten un gran nombre d’habitatges passants.

El conjunt dels 100 habitatges d’aquesta edificació s’agrupa en quatre nuclis d’escala que donen a 6,5,4 i 7 habitatges per planta respectivament, amb un total de 22 habitatges per planta. Tipològicament, és de destacar la solució proposada pels habitatges passants, on es proposa una gran peça que aculli tot l’àmbit de dia, limitant-se al mínim les zones de pas.

La volumetria del conjunt es forma a partir d’un pla horitzontal situat a la cota de Pb + 4 i, donat que hi ha una diferència d’uns 7m entre l’Avinguda Catalunya i el carrer Mediterrània, sense excedir l’ARM, és possible introduir una planta intermèdia entre les plantes baixa i primera a la part més propera a l’Avinguda Catalunya, on es situen dotze habitatges.

A les plantes baixes es situen les superfícies comercials previstes al planejament i els cinc vestíbuls dels habitatges. Es situen zones porxades a cadascuna de les cantonades, obertes cap els espais exteriors.

Edifici 2: El bloc de planta quadrada lleugerament afuada es desenvolupa sobre un pati central i un nucli d’accessos verticals. A cada planta, es situen set habitatges, on totes les estances i dormitoris són exteriors.

Espais exteriors: Es proposa la unió de les zones verdes amb la zona de patis d’illa privats previst al Planejament. El fort pendent del solar entre el carrer Mediterrani i l’avinguda Catalunya queda resolta en un sol pla inclinat.

Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  17.789,9m2
  Autor:
  Pascual-Ausió Arquitectes
  Contractista:
  TRAM
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  Noviembre 2008
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  Septiembre 2011
 • Habitatges:
  159
  Locals:
  2
  Trasters:
  28
  Places d'aparcament:
  183
;