SANT LLORENÇ UP 2 - Esplugues de Llobregat

Carrer ROSER ARTIGUES, 1 001
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
TORNAR
2057 1 copia 3 bis

El solar on se situa el projecte es troba situat en el terme municipal d’Esplugues de Llobregat però en un lloc poc atractiu i alhora poc consolidat des de la seva condició urbana.
El projecte demanava un plantejament fonamentat principalment en la idea de la regeneració urbana del lloc però el pla urbanístic definia amb massa precisió una edificabilitat sobre rasant a repartir entre dos edificis geomètricament invariables en quant a forma i posició. Per aquest motiu, el projecte es defineix dins d’una normativa estricta que ens ha portat a accentuar-nos dins d’una condició urbana preexistent. El programa consistia en projectar habitatge social de dimensions i tipologies diferents. Els 120 habitatges s’organitzen en dos blocs.
El primer de planta baixa i 3 plantes pis i el segon que dóna front a l’avinguda i amb una forta presència des de la Ronda, amb planta baixa i 5 plantes pis. L’optimització dels nuclis de comunicació a favor d’una major superfície en els habitatges juntament amb una orientació favorable de les zones de dia defineix l’esquema en planta. Tots els estars disposen de balcons o terrasses. La ventilació creuada queda garantida en els habitatges passants mentre que a l’habitatge central, les condicions òptimes de ventilació s’aconsegueixen per mitjà d’un pati interior que alhora serveix d’estenedor per tots ells.
L’esquema del nucli és el mateix per tots dos blocs i amb una dimensió tal que tots ells disposen d’il·luminació natural fent d’aquestes zones d’arribada uns espais amplis i lluminosos. Les dues premisses d’orientació i ventilació ens han portat a una disposició específica dels elements en planta que preformalitzen els blocs: peces homogènies a les façanes sud, terrasses corregudes, i nuclis de comunicació vertical a les façanes nord.
Les plantes tipus de tots dos blocs es projecten amb elements similars. En quant a la volumetria, hem tractat de potenciar els elements formals de planta abans esmentats, per això triem dos materials de façana oposats, com són un monocapa de color clar i una obra vista de color xocolata. Aquests materials es disposen compositivament en llocs estratègics de les reculades dins de la volumetria del bloc per tal de donar moviment i composició a unes façanes que segons les seves dimensions serien repetitives i monòtones. Així doncs, el modelatge d’aquests volums s’ha treballat per tal de donar un punt atractiu a uns volums excessivament estrictes, sortits directament del planejament.
Els materials i sistemes constructius ens ajuden a formalitzar així la proposta, alhora que s’adapten als estàndards de construcció de l’IMPSOL.

Fitxa tècnica
 • Autor:
  Valls Musquera VM arquitectes
  Contractista:
  Dragados S.A.
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  Enero 2007
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  Octubre 2009
 • Habitatges:
  48
  Trasters:
  48
  Places d'aparcament:
  49
;