MAS RAMPINYO UP 9.4/9.5 - Montcada i Reixac

Passeig JOAN MIRÓ, 14 001
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
TORNAR
1861 4 copia bis.jpg

Tot el sector Masrampinyo de Montcada i Reixach va ser objecte d'una ràpida transformació en un barri nou definit per l'ordenació urbanística. No hi havien més preexistències significatives a tenir en compte en el disseny dels edificis, que l'orientació, la topografia i les previsions contemplades en el planejament urbanístic.
La volumetria del projecte consisteix en dos edificis separats, de 14 metres de fondària i cinc plantes d'alçada, situats en el perímetre d'una illa trapezoïdal i que comparteixen una zona comunitària en el pati d'illa.
Els dos edificis contenen habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris a les plantes per damunt de la rasant del carrer i aparcaments a les plantes soterrani. La coberta conté les instal·lacions de captació solar i de distribució de la xarxa de subministrament de gas als habitatges.
La façana de l’edificació coincideix amb el límit de la parcel·la i no hi ha usos comercials en planta baixa. El desnivell dels carrers fa que l'aparcament, en soterrani, aflori en la part mes baixa del terreny.
La manca d’usos comercials a la planta baixa es compensa amb la creació de un espai de transició entre el domini públic i el privat que es formalitza agrupant diversos accessos i porxos en un front continu, davant al carrer Consell de Cent. Aquest espai resol, d’una part, el contacte de l’edifici amb el terreny i de l’altre l’accés a l’espai comunitari del pati interior tractat com un petit espai urbà.
Les diferències formals i de superfície en planta provoquen un repertori de solucions de escales de 1, 2, 3, i 5 habitatges per replà i un repertori de tipologies d’habitatge que diversifica l’oferta i personalitza les diferents unitats.
La major part dels habitatges tenen el safareig a la zona de nit, el que permet ventilar la cuina directament a façana i tractar-la com una peça habitable integrada amb la resta de peces de la zona de dia.
Les peces habitables es situen en la franja contigua a les façanes i les cambres sanitàries a la part fosca de la planta, el que permet la flexibilitat en la redistribució dels espais d’acord amb les necessitats dels usuaris.
Tots els habitatges tenen ventilació creuada, per tenir façanes a diferents orientacions o a una façana i un pati interior. La terrassa davant l’obertura de la sala d’estar dóna profunditat i protecció al forat més gran de la façana.
Els edificis tenen una instal·lació d’aigua calenta sanitària recolzada amb captadors solars tèrmics comunitaris i acumuladors-intercanviadors individuals.

Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  9.111,75m2
  Autor:
  Martí-Miralles Arquitectes SLP
  Contractista:
  Dragados, SA
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  Mayo 2005
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  Febrero 2007
 • Habitatges:
  62
  Trasters:
  62
  Places d'aparcament:
  62
;