Actuacions durant l'alerta per contaminació

Volver

| Tema: Contaminación

L'AMB ha aturat les activitats generadores de pols per evitar agreujar els nivells de PM10

Operaris treballant l'asfalt d'un carrer


L'AMB va posar en marxa el protocol per episodis de contaminació per PM10 i NO2 de l'AMB durant l'episodi passat d'alerta per contaminació atmosfèrica, durant la fase de Episodi per PM10, per la qual cosa les obres metropolitanes s'han d'aturar per tal de no incrementar les partícules en suspensió en el territori. En el cas concret de l'episodi que va declarar la Generalitat de Catalunya el dia 1 de juliol de 2019, i seguint les instruccions del protocol, l'AMB va aturar totes les activitats pulverulentes de les obres, com ara treballs de moviments de terres, enderrocs, descàrregar i operacions de tall, entre d'altres, i incrementar la freqüència d'aplicació de les mesures obligatòries de reg i neteja a l'àmbit de l'obra.

Aturada total de les obres

En el cas concret de l'obra de Can Bada situada entre l'avinguda del President Lluís Companys, el carrer d'Alacant i el Torrent de la Font al barri de Morera al municipi de Badalona, els treballs van quedar totalment paralitzats fins la superació de l'episodi de contaminació seguint el mandat de l'AMB, ja que els moviments de terres que actualment s'hi estan duent a terme suposen una generació important de partícules de pols en suspensió.

Aquesta obra suposarà la urbanització i adequació del futur parc de Can Bada, amb la formació d'un conjunt de terrasses que permetran superar les diferències de nivell existents entre la trama urbana i la riera.

Mesures en totes les instal·lacions industrials metropolitanes

Així mateix, i en el cas de la indústria, durant la fase d'episodi per PM10 totes les activitats metropolitanes han aplicat les mesures descrites als Plans d'acció individuals per aquesta fase. Les instal·lacions que han aplicat aquestes mesures han estat els ecoparcs metropolitans, el PIVR, les depuradores d'aigua, metrofang i les plantes de compostatge i triatge.

Com en tots els casos d'episodi d'alta contaminació, l'AMB publicarà al seu web l'informe de seguiment. Aquests informes recullen les mesures aplicades a les instal·lacions que presten servei a l'AMB, les obres dutes a terme per l'AMB, les actuacions municipals en l'àmbit de les activitats industrials i les obres municipals. També recullen les activitats educatives que es fan a través del programa Compartim un Futur, per conscienciar del problema de la contaminació atmosfèrica i les bones pràctiques per tal d'evitar-la. 

Prova: $provaURL