Subvencions per a la gestió de residus. CONVOCATÒRIA TANCADA

Volver

Subvencions en matèria de gestió de residus per als municipis de l'àmbit metropolità de Barcelona per a projectes realitzats els anys 2017 i 2018

Tema:
Medio ambiente
Subtema:
Residuos
Sub-subtema:
Subvenciones para la gestión de residuos
Responsable AMB:
Direcció Serveis Prevenció i Gestió Residus

Formulari de sol·licitud de la subvenció$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Descargar

Aviso

Convocatòria tancada

Descripción

Primera convocatòria de subvencions per a la realització de projectes en matèria de gestió de residus destinada als ajuntaments metropolitans, per un import de prop de 4 milions d'euros.

Aquesta primera convocatòria, aprovada al Consell Metropolità de l'AMB del febrer i per a projectes realitzats entre 2017 i 2018 dels municipis metropolitans, ofereix subvencions per al disseny, el desenvolupament i l'avaluació de projectes relacionats amb la gestió de residus que permetin el desenvolupament de línies d'actuació per reduir la generació de residus i millorar l'eficiència de la seva recollida, amb la finalitat d'aproximar-se al compliment dels objectius fixats per la normativa europea i catalana.

Import subvencionable.

L'import de la subvenció que es demana no pot superar el 90% del pressupost total de l'actuació, per als municipis de fins a 20.000 habitants, el 75% pels municipis d'entre 20.001 i 50.000 habitants, i del 50% per als municipis de més de 50.001 habitants. L'import màxim de cada subvenció que aportarà l'AMB serà de 500.000 EUR per municipi.

El projecte podrà ser beneficiari d'altres subvencions o ajuts públics.

La subvenció es pagarà en dos parts. La primera, una bestreta del 30% quan l'Ajuntament accepta la subvenció, i el 70% restant una vegada rebuda i aprovada la justificació total del projecte.

A quién va dirigido

Ajuntaments que formen part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Plazos

Fins al dia 12 de juny. 

Requisitos

Per obtenir la condició de beneficiari, els sol·licitants han de complir els següents requisits:

  • No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, tot i que la percepció d'aquesta subvenció és compatible amb d'altres, sempre i quan no es superi el cost total de l'activitat subvencionada.
Documentació complementària per accedir a les subvencions en gestió de residus.

Acompanyem la documentació següent:
  • Projecte tècnic detallat de manera que permeti avaluar els criteris d'adjudicació (clàusula 12).
  • Declaració d'estar al corrent de les obligacions tributàries, les Polítiques d'igualtat, i el Compliment de la legislació de residus.

Subir

Enlaces relacionados

Subir