Subvenciones a ayuntamientos metropolitanos para el fomento de la transparencia. Convocatoria 2022-2023

Volver

Convocatòria de subvencions a ajuntaments metropolitans pel desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència.

Estado:
Fuera de plazo
Tema:
Portal de Transparència
Responsable AMB:
Agència de Transparència

Annexo I$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Descargar

Annexo II$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Descargar

Annexo III$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Descargar

Descripción

Programa de subvencions de l'Agència de Transparència, dotat amb 400.000 euros, per contribuir a finançar projectes dels ajuntaments metropolitans destinats al foment de la transparència i el bon govern. Aquest programa té caràcter bianual.

Concessió de subvencions als ajuntaments metropolitans per al desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 2022-2023.

Projectes subvencionables

Els projectes subvencionables tindran per objectiu la implementació de la normativa de transparència en els aspectes o àmbits següents:

 • Retiment de comptes
 • Dret d'accés a la informació pública
 • Cartes de serveis
 • Codi ètic
 • Bústia ètica
 • Formació
 • Igualtat de gènere
 • Portal de transparència
 • Transparència i integritat en la contractació pública
Valoració

L'òrgan col·legiat de selecció valorarà els projectes d'acord amb el següent barem de puntuació, segons es descriu a les bases: 
 • Adequació del projecte als àmbits establerts (fins a 35 punts)
 • Població del municipi (fins a 20 punts)
 • Caràcter innovador del projecte (fins a 10 punts)
 • Adhesió de l'ajuntament al programa Demèter d'equitat de gènere promogut per l'Agència de Transparència (10 punts)
 • Adhesió de l'ajuntament a la incorporació als plecs de condicions economicoadministratives dels seus contractes de les clàusules de transparència en la contractació (10 punts)
 • Els ajuntaments que no hagin renunciat a la subvenció pel desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència en cap de les convocatòries anteriors, o no se'ls hagi revocat, des de la convocatòria 2017-2018, rebran una puntuació addicional de 5 punts.
 • Sistema d'avaluació de la publicitat activa (5 punts)
 • Previsió d'avaluació posterior del projecte (5 punts)

Quantia de la subvenció

L'import total de la convocatòria és de 400.000€ que es distribuiran entre els exercicis 2022 i 2023, amb una quantia de 100.000€ i 300.000€, respectivament. L'import màxim que aportarà l'AMB serà de 18.000€ per municipi i el percentatge d'ajut no podrà excedir el 90% del pressupost del projecte.

A quién va dirigido

Ajuntaments que estiguin dins de l'àmbit geogràfic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i que es trobin al corrent de justificacions de projectes subvencionats per l'AMB en diferents àmbits respecte d'altres convocatòries metropolitanes anteriors, que presentin la sol·licitud i documentació addicional en temps i forma i que compleixin la resta de requeriments previstos a les bases i a la convocatòria. 

Plazos

El termini de presentació de sol·licituds comprèn des del 19 d'abril fins al 19 de maig de 2022.

Requisitos

Els ajuntaments que participin en la convocatòria hauran de presentar les seves sol·licituds a través de la plataforma EACAT.

S'acompanyarà de la següent documentació degudament emplenada:

 • Informació general de la sol·licitud de subvenció (Annex I):
  • Formulari de sol·licitud de la subvenció
  • Formulari d'informació addicional amb la fitxa tècnica del projecte
  • Declaració de les obligacions de transparència
 • Informació tècnica del projecte que incorporarà (Annex II):
  • Objectius del projecte: objectiu general del projecte, emmarcat en l'àmbit d'actuació corresponent, i objectius específics.
  • Actuacions que es preveuen desenvolupar per tal d'assolir els objectius del projecte.
  • Fases en les quals s'estructura el projecte i cronograma.
  • Mitjans humans i econòmics necessaris
  • Qualsevol altra informació addicional que es consideri rellevant per concórrer a la convocatòria.
  • Informació econòmica del projecte mitjançant el document Pla de viabilitat econòmica/ pressupost general
 • Si s'escau, els formularis d'adhesió al Programa Demèter, a la incorporació als plecs de condicions econòmico-administratives de les clàusules de transparència i/o formulari d'adhesió al MIPAT (Sistema de Monitorització de la Informació i la Publicitat Activa) (Annex III).

Subir