Sol.licitud d’ús d’aigua regenerada

Volver

Autorització i distribució d'aigües regenerades entre els usuaris finals.

Estado:
En plazo
Tema:
Medio ambiente
Subtema:
Actividad económica: vector agua
Sub-subtema:
Sol·licituds d'aigua regenerada
Responsable AMB:
Servei Autoritat Ambiental

Usuaris privats: instància de sol·licitud En línia

Registro

Administracions públiques: EACAT En línia

Registro

Descripción

L’AMB, com administració actuant en el territori metropolità, disposa de les respectives autoritzacions complementàries a les autoritzacions d’abocament de les EDARs de Gavà- Viladecans i del Prat de Llobregat, atorgades per l’Agència Catalana de l’Aigua, per a autoritzar i distribuir les aigües objecte de reutilització (aigües regenerades) entre els usuaris finals, prèvia sol·licitud del peticionari i informe favorable de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.

El continuat augment de la població, juntament amb el progressiu deteriorament de les aigües superficials i subterrànies, i la desigual distribució dels recursos hídrics agreujada per les sequeres periòdiques, ha condicionat a les Administracions gestores dels recursos hídrics a cercar fonts alternatives que ajudin a superar aquests escenaris desfavorables.

La reutilització/aprofitament de les aigües residuals tractades es presenta com una alternativa factible, doncs és un recurs constant en el temps i independent dels períodes de sequera. Així doncs, l’ús d’aigua regenerada permet un estalvi important d’aigua potable i un reaprofitament d’un recurs que, de no ser així, s’acabaria perdent.
 

A quién va dirigido

Als usuaris que vulguin disposar d’aigua regenerada per als diferents usos autoritzats d’acord amb la legislació vigent, mitjançant la connexió a la xarxa de distribució d’aigua regenerada o bé a través del subministrament amb vehicles cisterna.

Requisitos

Informació que s'ha d'adjuntar segons la modalitat de sol·licitud:

Sol·licitud de subministrament mitjançant connexió a la xarxa de distribució d’aigua regenerada

Dades de l'usuari:

 • Acreditar la personalitat física o jurídica del titular.
 • Acreditar la personalitat jurídica de l’activitat.

Cabals, usos d’aigua regenerada i localització dels punts d’ús o de proveïment:

 • Especificar els cabals i volums d’aigua regenerada sol·licitats.
 • Detallar bé per quins usos s’emprarà l’aigua regenerada i dotació sol·licitada per a cada un d’ells.
 • Detallar la ubicació de cadascun dels punts d’ús i els usos previstos per a cadascun d’ells, especificant les característiques de les infraestructures previstes des de la sortida del sistema de reutilització de les aigües fins els llocs d’ús, els elements de control i senyalització del sistema de reutilització.
 • Determinar si algun dels usos sol·licitats produirà aerosolització. En cas afirmatiu, caldrà controlar els paràmetres del Reial Decret per a Legionel·la (100 ufc/mL). 

Característiques de les aigües i pla de control de qualitat proposat:

 • Característiques de les aigües: l’aigua regenerada subministrada en el punt de lliurament complirà amb els requeriments de qualitats  segons el Reial Decret 1620/2007 i el peticionari haurà de garantir el compliment de la/es mateixa/es qualitat/s en els punts d’ús.
 • Pla de manteniment i autocontrol de qualitat – detallar freqüència de presa de mostres: anàlisi periòdics de la qualitat microbiològica i química de l’aigua regenerada, anàlisis periòdics del desinfectant residual, d’acord amb un estudi d’anàlisi de perills i identificació de punts de control crítics. Cal disposar d’un pla analític per als punts de control crítics.
 • En cas d’emmagatzemar l’aigua, caldrà establir mesures per evitar l’exposició al sol i a temperatures elevades. En funció del temps d’emmagatzematge, caldrà augmentar els controls de qualitat de l’aigua. Aquest punt, al ser crític, caldrà estar detallat i especificat en el pla de manteniment i autocontrol que ha de tenir l’usuari de l’aigua.

Infraestructures d’emmagatzematge i distribució amb els seus elements de control:

 • Explicar amb detall el pla de manteniment, neteja i desinfecció de les infraestructures per a  mantenir la qualitat de l’aigua regenerada i evitar-ne el seu deteriorament fins al punt d’ús.
 • Disposar d’un programa de manteniment, neteja i control de la qualitat de l’aigua, amb els seus registres corresponents, així com les incidències i les mesures dutes a terme per resoldre-les. 

Mesures de gestió de risc en cas de qualitat no conforme:

 • Caldrà elaborar una avaluació dels riscos, amb la valoració de punts crítics per a cadascun dels usos previstos, incloent-hi la fase d’emmagatzematge amb temps de permanència, fent constar com es farà la neteja i les mesures i controls que es portaran a terme.
Sol·licitud de subministrament mitjançant càrrega amb vehicle cisterna

Els usos autoritzats són el reg de parcs i jardins, la neteja de clavegueram i la neteja de carrers i els punts de lliurament autoritzats són: 

 • Hidrants situats a l’interior de l’ERA del Prat de Llobregat en les següents coordenades:  
  • X: 427.261 / Y: 4.573.114 
  • X: 427.340 / Y: 4.573.396 
  • X: 427.285 / Y: 4.573.397 
  • X: 427.292 / Y: 4.573.299 
  • X: 427.293 / Y: 4.573.295    
  • X: 427.299 / Y: 4.573.293 
 • Punt de càrrega situat a l’EDAR de Gavà en la següent coordenada:
  • X: 419.812 / Y: 4.569.830 

Per tal de poder subministrar aigua regenerada mitjançant càrrega amb cisterna, és necessari que s’adjunti com a mínim, la següent informació:

Especificar de quina o quines ERA es sol·licita aigua regenerada:

 • ERA El Prat de Llobregat
 • ERA Gavà- Viladecans. 

Dades de l’usuari:

 1. Acreditar la personalitat física o jurídica del titular.
 2. Acreditar la personalitat jurídica de l'activitat.

Cabals, usos d’aigua regenerada i localització  dels punts d’ús o de proveïment:

 1. Especificar els cabals que es carregaran, i quin volum s’estima que es destini a cada ús.
 2. Detallar bé per quins usos s’emprarà l’aigua regenerada.
 3. Detallar la ubicació de cadascun dels punts d’ús i els usos previstos per a cada un d’ells (zones verdes a regar, carrers a baldejar, etc...), especificant les característiques de les infraestructures previstes des de la sortida del sistema de reutilització de les aigües fins els llocs d’ús, els elements de control i senyalització del sistema de reutilització.
 4. Detallar el recorregut que hauran de fer les cisternes i distància total.
 5. Determinar si algun dels usos produirà aerosolització. En cas afirmatiu, caldrà controlar els paràmetres del Reial Decret per a Legionel·la (100 ufc/mL).
 6. Es recomana que en cas que cap dels usos produeixi aerosolització, també s’indiqui expressament en el document, així quedarà més clar que no existeix aquest risc.
 7. Detallar les condicions d’ús. Tenir en compte el detall de condicions particulars que per a cada ús estableix el document de requeriments de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPC). 

Característiques de les aigües i pla de control de qualitat proposat:

 1. Característiques de les aigües: l’aigua regenerada subministrada complirà amb els requeriments de qualitat 1.2 segons el Reial Decret 1620/2007.
 2. Pla de manteniment i autocontrol de qualitat – detallar freqüència de presa de mostres: anàlisi periòdics de la qualitat microbiològica i química de l’aigua regenerada, anàlisis periòdics del desinfectant residual, d’acord amb un estudi d’anàlisi de perills i identificació de punts de control crítics. Cal disposar d’un pla analític per als punts de control crítics.
 3. Explicar amb detall si les cisternes aniran directament a subministrar l’aigua regenerada per l’ús previst o si en alguna ocasió quedarà l’aigua emmagatzemada fins al moment d’ús. Es recomana que no sigui així. Però, en cas de ser-ho, especificar quant de temps i en quines condicions seria l’emmagatzematge.
 4. En cas de ser una empresa de transport, aquesta haurà d’entregar l’aigua a l’usuari en el període més breu de temps possible, per tal de reduir els possibles deterioraments de la qualitat de l’aigua.
 5. En cas d’emmagatzemar l’aigua, caldrà establir mesures per evitar l’exposició al sol i a temperatures elevades. En funció del temps d’emmagatzematge, caldrà augmentar els controls de qualitat de l’aigua. Aquest punt, al ser crític, caldrà estar detallat i especificat en el pla de manteniment i autocontrol que ha de tenir l’usuari de l’aigua.
 6. Garantir que en tot moment l’aigua estarà desinfectada i contindrà desinfectant residual que asseguri el nivell requerit en el punt d’ús d’una qualitat 1.2. del Reial Decret 1620/2007. Si el desinfectant utilitzat no és clor (hipoclorit sòdic), caldrà justificar-ho suficientment.

Infraestructures d’emmagatzematge i distribució amb els seus elements de control:

 1. Detallar quines cisternes s’utilitzaran per a la càrrega i transport de l’aigua regenerada. Especificar tipus, volum de càrrega i matrícula.
 2. Explicar amb detall el pla de manteniment, neteja i desinfecció de les cisternes per mantenir la qualitat de l’aigua regenerada i evitar-ne el seu deteriorament fins al punt d’ús.
 3. Cada cisterna haurà de tenir un programa de manteniment, neteja i control de la qualitat de l’aigua, amb els seus registres corresponents, així com les incidències i les mesures dutes a terme per resoldre-les.
 4. Especificar que les cisternes seran exclusives per l’ús autoritzat i no afectaran negativament la qualitat de l’aigua transportada, i que no s’alternaran amb cap altre ús que pugui deteriorar aquesta qualitat.
 5. Especificar que s’identificarà cada cisterna amb l’identificador d’aigua regenerada (pag.59 de la Guia Ministerial).
 6. Cada cisterna haurà de tenir un registre de cada transport d’aigua regenerada, on haurà de constar clarament identificats els següents aspectes:
  1. Origen de l’aigua regenerada.
  2. Usos previstos.
  3. Destinatari o usuari final.
  4. Matrícula del vehicle.
  5. Volum de la cisterna.
  6. Quantitat de càrregues i descàrregues que fa, indicant la ruta.
  7. Volums d’aigua regenerada en cada descàrrega.

Mesures de gestió de risc en cas de qualitat no conforme:

 1. Caldrà elaborar una avaluació dels riscos, amb la valoració de punts crítics per a cadascun dels usos previstos, incloent-hi la fase d’emmagatzematge amb temps de permanència i tipus de cisternes, fent constar com es farà la neteja i les mesures i controls que es portaran a terme.
   

Normativa

Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.

Guía para la Aplicación del R.D. 1620/2007 por el que se establece el Régimen Jurídico de la Reutilización de las Aguas Depuradas

Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis
 

Subir