Presentació de les declaracions d'interessos i béns patrimonials, i les seves actualitzacions

Volver

Mitjançant aquest tràmit els consellers i conselleres metropolitans, el personal directiu i els funcionaris d'habilitació nacional, presentaran les seves declaracions sobre causes de possible incompatibilitat, activitats que els proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics, i dels béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, amb informació de les societats per elles participades, així com documentació complementària.

Estado:
Fuera de plazo
Tema:
Administración AMB
Responsable AMB:
Secretaria General

Annex a la declaració d'interessos membres electes En línia

Registro

Aviso

IMPORTANT: tots els consellers i conselleres metropolitans han de presentar les seves declaracions prèviament a la pressa de possessió del seu càrrec, en cas contrari no podran prendre possessió.

Descripción

És obligatori presentar aquestes declaracions sempre que es produeixi alguna de les següents circumstàncies:

  1. Previ a la pressa de possessió.
  2.  Amb ocasió del cessament.
  3. Al final del mandat.
  4. Sempre que es modifiquin les circumstàncies de fet declarades prèviament.

A quién va dirigido

Als consellers i conselleres metropolitans, el personal directiu i els funcionaris d’habilitació nacional.

Plazos

En qualsevol moment

Subir

Normativa

  • Article 75.7 i la Disposició addicional quinzena de la Llei reguladora de les bases del règim local, en la redacció donada per la Llei 8/2007, de 28 de maig.
  • Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.
  • Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
  • LIei del Parlament de Catalunya 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  •  Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.
  • Article 52 del Reglament Orgànic Metropolità aprovat definitivament pel Consell Metropolità de 28 de febrer de 2023 (BOPB 05/04/23).

Subir